CCC Chuen Yuen College
HK ENG
四社 
     
 
黃志清先生、姚何慧怡女士
 
勞國偉先生、周鄧穎暉女士
 
李兆基先生、何趙熒熒女士
 
梁志昌先生、黃曾玉娥女士